+371 20 22 44 66
Lietotāja konts

Noteikumi

Distances līgums

Par Preču pārdošanu un piegādi

 

Rīgā, 2017.gadā.


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Coffee Address", reģistrācijas Nr. 40003174017, juridiskā adrese: Liepājas iela 35, Rīga, LV-1002, tās valdes direktora Krīva Lodes personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, turpmāk saukts – Pārdevējs, un persona (juridiska vai fiziska), kas veic pasūtījumu interneta veikalā www.ks.lv un ir apstiprinājusi, ka ir iepazinusies un piekrīt šī Distances līguma, turpmāk tekstā – Līguma, noteikumiem, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

 

  1. 1.       Līguma priekšmets

1.1.  Pārdevējs pārdod un piegādā kafijas produktus, kafijas aparātus, kafijas piedevas (šokolāde, piens, cukurs), LIPTON tējas un citus produktus (krūzītes, kociņi, tīrīšanas līdzekļi), turpmāk sauktas Prece, bet Pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.2.  Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu un Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu, kas noteikta atbilstoši interneta veikalā www.ks.lv, turpmāk tekstā – Interneta veikals,  atrodamajam Preces cenrādim, atkarībā no izvēlētā Preces piegādes veida.

 

  1. 2.       Preču pasūtīšana un piegāde

2.1. Lai veiktu Preču pasūtīšanu Pircējam nepieciešams reģistrēties Interneta veikalā un jāizveido savu lietotāja kontu. Veicot reģistrāciju, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., pircēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un citus nepieciešamos rekvizītus, ja pircējs ir juridiska persona, vai personas datus un savu kontaktinformāciju, ja pircējs ir fiziska  persona. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot uz e-pastu: pasutijumi@ks.lv un/vai zvanot uz telefona numuru + 371 20224466. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

2.2.  Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti šī Līguma 2.1.punktā.

2.3. Vienlaicīgi ar pasūtījuma veikšanu par Preces iegādi, Pircējs izvēlas vēlamo Preces apmaksas veidu:

2.3.1.   Ar pārskaitījumu. Fiziskām personām. Pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējam uz viņa norādīto e-pastu tiek nosūtīts rēķins. Preces piegāde tiek veikta pēc Preces apmaksas;

2.3.2.   Ar pārskaitījumu. Juridiskām personām. Prece tiek piegādāta pēc pasūtījuma saņemšanas. Gadījumā, ja pasūtījums pārsniedz 70,00 EUR un Pircējs pirmo reizi veic Preču pasūtīšanu un/vai starp nav noslēgts sadarbības līgums, tad pēc pasūtījuma noformēšanas Pircējam uz viņa norādīto e-pastu vai faksu tiek nosūtīts rēķins. Preces piegāde tiek veikta pēc Preces apmaksas.

2.4. Preces piegāde un minimālais pasūtījuma apjoms.

2.4.1.   Rīga un Rīgas rajons. Prece tiks piegādāta bez maksas līdz nākamās darba dienas plks. 17:00 pēc pasūtījuma veikšanas vai apmaksas saņemšanas. Minimālā bezmaksas piegādes summa ir 60,00 EUR (summā iekļauts PVN). Ja kopējā Preču summa ir mazāka par 60,00 EUR (summā iekļauts PVN), rēķinam būs pievienota summa par Preču piegādi 15,00 EUR  (summā iekļauts PVN) apmērā;

2.4.2.   Visā Latvijas teritorijā. Piegāde tiek veikta ar ekspresspasta starpniecību līdz nākošās darba dienas plks.17:00. Minimālā bezmaksas piegādes summa ir 60.00 EUR (summā iekļauts PVN). Ja Preču summa ir mazāka par 60,00 EUR (summā iekļauts PVN), rēķinam būs pievienota summa par Preču piegādi 15,00 EUR  (summā iekļauts PVN) apmērā.

2.5. Brīvdienās un svētku dienās Preču piegāde netiek veikta. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona Preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē.

2.6. Ja Pircējs nav nodrošinājis 2.5. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

2.7. Ja piegādājot Preces Pircējam tiek konstatēts, ka piegādātās Preces veidi, apjomi vai kvalitāte neatbilst Pirkuma pasūtījumā norādītajam, Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju un informē Pārdevēju par Preces piegādes nepilnībām.

 

  1. 3.       Maksājumi un norēķinu kārtība

3.1. Interneta veikalā Preces cenas ir norādītas eiro, ar PVN. Pilna pirkuma maksa un piegādes maksa, ja tādu Pircējs ir izvēlējies, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

3.2. Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs vai Preces vērtība.

3.3. Par pasūtīto Preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, maksājumu karti (Mastercard, VISA,)

3.4. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

3.5. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

3.6. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

 

  1. 4.       Atteikuma tiesības

4.1. Pircējs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

4.2. Pircējam atsakoties no pirkuma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs saglabā Preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

4.3. Lai vienotos par Preces atdošanu atpakaļ, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu pa pastu vai e-pastu nosūtītu atteikuma veidlapu SIA „Coffee Address” ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.

4.4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūtīs SIA „Coffee Address” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

4.5. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no šī līguma 4.1 noteiktajā termiņā, SIA „Coffee Address” Pircējam atmaksās visus no Pircēja saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA „Coffee Address” tika informēta par Pircēja lēmumu atteikties no Distances līguma. SIA „Coffee Address” ir tiesības aizturēt šo maksājumu līdz brīdim, kad attiecīgās preces (bez defektiem un trūkumiem) tiek atgrieztas atpakaļ SIA „Coffee Address”.

4.6.  Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

4.6.1.   ja atgrieztā prece ir bojāta vai nav atgriezta pilnā komplektācijā;

4.6.2.   ja Pircējs ir atvēris preces iepakojumu, kā rezultātā tā zaudējusi savu nozīmi, īpašības vai kvalitāti;

4.6.3.   ja prece izmantota neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, patērētājs zaudē uz preci attiecināmo garantiju;

4.7. Pircējam Prece jānodod SIA „Coffee Address” birojā pēc adreses: Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu nov. Latvija, darba laika ietvaros no 9:00 līdz 17:00, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs SIA „Coffee Address” paziņoja savu lēmumu atteikties no Distances līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4.8.  SIA „Coffee Address” pieņem Pircēja atgriezto preci, kura nav lietota. Preces atgriešanas izmaksas Pircējs sedz no saviem līdzekļiem.

4.9. Preces atgriešanas tiesības ir paredzētas vienīgi fizisko personu līguma dalībniekiem – kad Pircējs ir fiziska persona, kas nav komersants un neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 

 

5. Preces garantijas termiņi un Personu datu aizsardzība

5.1.  Visām vietnē Interneta Veikalā pirktajām Precēm ir ražotāja noteiktā garantija un derīguma termiņi.

5.2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs. Informācija par ražotāja garantijas termiņu ir meklējama preces aprakstā vai gadījumā, ja nav atrodama attiecīgā informācija, tad pie Interneta veikala pārstāvjiem.

5.3. Veicot reģistrāciju, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Interneta veikala pakalpojumus.

5.4. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

5.5. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

5.6. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

5.7. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

 

  1. 6.       Citi noteikumi

6.1. Šis Līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.

6.2. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu ar interneta, telefona vai cita līdzekļa palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par pasūtījumu ar e-pasta starpniecību.

6.3. Interneta veikals patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala klientu apkalpošanas speciālistiem neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

6.4. Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.1 nosacījumus.

6.5. Šis Līgums ir saistošs SIA „Coffee Address”, Pircējam un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.

 

 

 

Pārdevēja dati:

SIA “Coffee Address”
Reģ.nr.: 40003174017
PVN reģ.nr.: 40003174017
Juridiskā adrese: Brīvības iela 155, k-7, “Barons Kvartāls”, Rīga, LV-1012
Biroja adrese: Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu nov., Latvija, LV-2130
AS "Luminor Bank"
SWIFT kods: RIKOLV2XX
Konta nr.: LV19RIKO0002930286925

Tālrunis: + 371 20224466

E-pasts: pasutijumi@ks.lv